Algemene voorwaarden


Voorwaarden

1. ALGEMEEN


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeen­komsten van Divan Concept, hierna te noemen: Divan Concept. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de op­dracht­gever deze Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koop­handel en op aanvraag beschik­baar. Voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet ontvankelijk.

2. ORDERBEVESTIGINGEN

a. Binnenkomende orders van opdrachtgevers worden van kracht nadat deze door ons bevestigd zijn. Wij gaan ervan uit dat de ontvangen orders correct zijn. Bij geconstateerde afwijkingen of fouten in onze bevestiging dient er binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gereclameerd te worden, daarna is de order bindend.

b. Afbeeldingen in de catalogus zijn ter verduidelijking maar zijn niet bindend.

c. Divan Concept heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die normaliter aan onze opdrachtgevers in rekening gebracht worden.

d. Afspraken die gemaakt zijn met vertegenwoordigers van Divan Concept  zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

3. PRIJZEN

a. Prijzen worden door ons uitsluitend vermeld in onze catalogus Deze wordt gratis aan de opdrachtgevers verstrekt en opnieuw gestuurd als opdrachtgever deze niet meer in zijn bezit heeft. De prijzen worden periodiek aangepast en aan de opdrachtgevers doorgegeven. Dit onder voorbehoud van punt c.

b. Opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

c.Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren op het tijdstip van de overeenkomst, In geval van prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, verhoogde transport kosten of veranderde prijzen door onze leveranciers worden deze doorberekend. Dit wordt gemeld aan opdrachtgever. Bij Excessieve prijsverhoging heeft opdrachtgever het recht om een order te annuleren. Reeds geleverde goederen dienen conform de overeenkomst betaald te worden zie art.4.e

4. AFNAME EN LEVERING

a. Afname van bestelde goederen binnen 14 dagen na factuurdatum datum, daarna worden opslagkosten in rekening gebracht zie art. 6.b

b. De levertijd wordt per orderbevestiging bepaald en zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar is niet bindend.

c. Bij overschrij­ding van de periode zal binnen 14 dagen contact opgenomen worden met de op­drachtgever.

d. Bij latere levering hebben wij het recht op een na leveringstermijn van 30 dagen.

e. Excessieve overschrij­ding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de over­een­komst met dien verstande dat opdrachtgever Divan Concept per aange­tekend schrijven in gebreke stelt. Rechterlijke tussenkomst is hiervoor niet vereist. Indien op het moment van ontbinding al goederen zijn geleverd is ontbinding slechts mogelijk voor de nog resterende goederen. Voor het al geleverde wordt op­drachtgever gefactureerd. Dit alles geldt niet indien de oorzaak gelegen is buiten de macht van Divan Concept.

f. Als levering niet mogelijk is en de opdracht door opdrachtgever is geannuleerd dan kan er door opdrachtgever geen recht op schadevergoeding geclaimd worden.

g. Opdrachtgever zal zorg dragen voor goede ontvangst van de goederen op het afgesproken tijdstip. Extra vervoerskosten, ontstaan door

het niet kunnen afleveren van de goederen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

h. Kleine kleurafwijkingen van het geleverde in vergelijk met een showroom model of foto lijdt niet tot vernietiging van de overeenkomt.

i. Voor annulering van bestelde goederen die al in productie genomen zijn wordt 35% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

5. VERZENDING EN VERPAKKING

a. Keus van verzending en verpakking is aan Divan Concept.

b. Risico voor verzending is voor Divan Concept tot het moment dat de goederen afgeleverd worden bij opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen derden.

6. OPSLAG

a. Als bestelde goederen opgeslagen moeten worden zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever. Dat geldt ook voor verzekering van deze goederen tegen schade.

b. Goederen die niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn afgenomen worden op kosten van de opdrachtgever opgeslagen. Kosten daarvan zijn 5 Euro ex BTW per zitplaats per maand of gedeelte daarvan zie art.4.a

7. PRIJZEN & BETALING

a. Prijzen voor winkeliers zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Divan Concept aangegeven bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

c. Opdrachtgever kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

d. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder aanmaning, in gebreke en zal na het verstrijken van de betalingstermijn 1½% rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn. Tevens is Divan Concept dan bevoegd garantie uit te sluiten.

e. Indien Divan Concept een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de openstaande vordering volgens het NOVA tarief plus rente, met een minimum van € 115,--.

8. ZEKERHEIDSSTELLING DOOR OPDRACHTGEVER

Indien er goede grond is om te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet na zal komen, kan Divan Concept  van de opdrachtgever verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling. Indien en voor zolang de opdrachtgever nalaat zekerheid te stellen, is Divan Concept gerechtigd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Geleverde goederen die niet of niet volledig zijn betaald  blijven eigendom van Divan Concept. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen waarbij door opdrachtgever stilzwijgend toestemming  wordt verleend om het pand c.q. de ruimte te betreden waar de goederen zich bevinden. Transport- en verzekeringskosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele schade aan deze goederen. Deze schade wordt aan hem doorberekend.

10. OVERMACHT

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige ver­plichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstan­digheden, die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

11. ONTBINDING

Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen of faille­ren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeen­komst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verkla­ren, of, naar zijn keus, nako­ming van zijn verplichting op te schorten. Alle, van de tot opzegging gerechtigde partij, verschul­digde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbinte­nissen blijven onver­kort aan de betreffende partij voorbehouden.

12. GARANTIE & RECLAMES

a. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de opdrachtgever direct constateerba­re gebreken binnen 8 dagen na levering op een service formulier, vergezeld van foto’s bij ons te melden. Serviceformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar. Niet direct constateerbare gebreken dienen eveneens per service formulier met foto’s binnen 8 dagen aan ons gemeld te worden echter niet later dan 6 maanden na levering. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt de garantie.

b. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen volgens opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoorden en Divan Concept het hiermee eens is zal, naar onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen voor gratis herlevering zorgen of de teruggenomen goederen crediteren. Divan Concept is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

c. Geen garantie wordt gegeven als er sprake is van beschadiging door gebruik.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het ressort Arnhem

De Voorwaarden worden in het offerte stadium altijd beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. Indien deze niet meer in uw bezit zijn sturen wij deze graag kosteloos naar u toe.